7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2019 .Lượt xem: 1916 lượt.

 1. Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3.

+ Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ văn bản của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) công nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu);

- Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;
         + Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

+ Hiến chương của tổ chức; 

+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức;

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo hoặc văn bản trả lời việc không công nhận tổ chức tôn giáo.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu B9) ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017.

- Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo mẫu A2 phụ lục Nghị định  162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 - Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

- Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương;

- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

-  Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

 - Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Công nhận tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức đề nghị (chữ in hoa): ……………………………….(3)......................

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .........................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .............................................................................

Trụ sở của tổ chức: ................................................................................................

Thuộc tôn giáo: ......................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:...........................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ............................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ....................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: .....................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..............................................................................

Nơi cư trú: .............................................................................................................

Số lượng tín đồ: .....................................................................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị: ...........................................

Cơ cấu tổ chức: ......................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương của tổ chức; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu A2

……… (1)

Số:……/QĐ- ……(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

(3)

…, ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo

_____________

……(4)……

Căn cứ Điều 21 và Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ …………………………………(5)…………………………….;

Xét đề nghị của………………………….…………………….………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ……………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): …………………………………………

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:……………………………………………

Thuộc tôn giáo: …………………………………………………………       

Năm hình thành tại Việt Nam:…………………………………………..

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:……………………………………………

Cơ cấu tổ chức: ……………………………………………………….  

Địa bàn hoạt động:…...………………………………………………….

Điều 2. …………………..(6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hiến chương của tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,….. 

……(4)……

(Chữ ký, dấu)

(1)  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

2. Thủ tục đề nghị, thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

2.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, trước khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3.

+ Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ văn bản của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu); 

+ Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;

+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc;

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có);

+ Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn họat động ở một tỉnh.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận  thành lập chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

2.8. Lệ phí: Không.      

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B13, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

- Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B14, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu: Sau khi được UBND cấp tỉnh chấp thuận tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

- Điều kiện: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

+ Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,  tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):..........

Trụ sở:.........................................................................................................

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Lý do thành lập:………………………………...…..……………………

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: …………………….

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập:

Người đại diện của tổ chức trước khi thành lập:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………                              

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………….                             

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):……………………………....……….                                

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………..                               

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp: ………………………………..                              

Người đại diện của tổ chức sau khi thành lập:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………                              

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………….                             

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):……………………………....……….                                

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………..                               

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp: ………………………………..                              

Địa bàn hoạt động tôn giáo:……………………………………………..

Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập:….

Cơ cấu tổ chức: ……………………………...…..………………………

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa): …………….…..........................................................................................

Trụ sở:.……..………………...………………………………………….

Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhấttổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

1. Lý do chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:…….…………….………

2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:

Tên tổ chức:……………………………………………………………...

Trụ sở:…………………………………………………………………...

Địa bàn hoạt động tôn giáo:…………...……………………………...…

Số lượng tín đồ:…………………………………………….……………

Cơ cấu tổ chức:…………..…………………………...…..……………..

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………                              

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………                              

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....……..                               

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ……………………                             

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.………………………………..                              

3. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:

Tên tổ chức:……………………………………………………………...

Trụ sở:…………………………………………………………………...

Địa bàn hoạt động tôn giáo:…………...………………………………...

Số lượng tín đồ:…………………………………………….……………

Cơ cấu tổ chức:…………..…………………………...…..……………..

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………..                            

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………….                             

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....……….                            

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ……………………..                           

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.…………………………………                            

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộcđề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

3. Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động một tỉnh.

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3.                       

+ Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh.

+ Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ văn bản của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ ) cấp hoặc không cấp đăng ký phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)  tỉnh Quảng Nam.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

+ Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,  tôn giáo.

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B15 ban hành kèm theo nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017.

Quyết định về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu A3, phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 ).

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ Chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  để được tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có cơ cấu tổ chức theo Hiến chương

Mẫu B15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .........................................................................

Trụ sở: ....................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:............................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): .............................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ....................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:......................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..............................................................................

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:.............................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..............................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:......................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): .............................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ....................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:.......................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..............................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc: ................................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc: ..............................................

Cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc: ....................................................

Số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại thời điểm đề nghị: ..............

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu A3

………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……/QĐ-……(2)

...(3)…, ngày….. tháng….. năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

………………(4)

Căn cứ Điều 30 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 9 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ ……………………………………….(5)................................................. ;

Xét đề nghị của......................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho ………. (6) ...........................

Thuộc tổ chức tôn giáo: ..........................................................................................

Trụ sở của ……. (6): ...............................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo của ……...…. (6): ........................................................

Điều 2. …(6)... được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiến chương của tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

 

Nơinhận:
-NhưĐiều3;
- Lưu: VT,..

………..(4)……
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc được cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại.

4. Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

4.1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một tỉnh có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ đề nghị cấp chứng nhận tôn giáo đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3.

+ Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên thẩm định hồ sơ (nếu cần) .

+ Sau khi thẩm định hồ sơ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) cấp hoặc không cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức. Trường hợp từ chối cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

4.3. Thành phần, số lượng bản đăng ký:

a) Thành phần bản đăng ký:

+ Văn bản đăng ký (theo mẫu)

+ Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

+ Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

+ Quy chế hoạt động của tổ chức;

+ Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

b) Số lượng bản đăng ký: 01 bản.

4.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có đủ điều kiện theo quy định Điều 18 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền  quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc văn bản trả lời về việc không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo (Mẫu B8, phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu A1, phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 - Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi.

 - Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp luật;

 - Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc;

-  Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở;

-  Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

          - Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,  tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức: ...........................................................................................................

Họ và tên người đại diện: ......................................................................................

Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức (chữ in hoa): .......................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..............................................................................

Trụ sở của tổ chức: ...............................................................................................

Thuộc tôn giáo: .....................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:............................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): .............................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:......................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..............................................................................

Nơi cư trú: ..............................................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam: ......................................

.................................................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích: .................................................................................................

Nội dung hoạt động: ...............................................................................................

Địa bàn hoạt động: ................................................................................................

Số lượng người tin theo: ........................................................................................

Cơ cấu tổ chức: .....................................................................................................

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở: .................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quy chế hoạt động của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Địa danh nơi dự kiến có trụ sở của tổ chức.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

                                                                                                

 Mẫu A1

……… (1)

______

Số:……/CN-…..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

(3)……, ngày……tháng……năm……

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký hoạt động tôn giáo

_____________

……………… (1) ……………………… chứng nhận:

Tên tổ chức (chữ in hoa):..………………………………………………       

Tên giao dịch quốc tế của tổ chức (nếu có): ……………………………      

Trụ sở:…………….……………………………………………………..

Thuộc tôn giáo: ...…………………………………….............................     

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam: ……………………………………………………………………………...……………………...……………………………...……………………….……...……………………………...…………………………….................                                                                                                             

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:……………………………………………

Địa bàn hoạt động:…………………………………………..………......

Cơ cấu tổ chức: ……………………………………………………….  

Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo./.

Nơi nhận:

- ……….;

- ……….;

-  Lưu: VT,…

………(4)

(Chữ ký, dấu)

 (1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 (2) Viết tắt tên cơ quan cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(3)  Địa danh nơi cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

5. Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương.

5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh tự giải thể theo quy định của hiến chương gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tự giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo theo quy định của hiến chương.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ ).

 5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tự giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo.

5.8. Lệ phí: Không có.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu B16, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

- Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu A4, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017).

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh tự giải thể theo quy định của hiến chương có trách nhiệm thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số báo viết hoặc báo điện tử liên tiếp ở địa phương.

- Thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể là thời điểm tổ chức phải nộp lại bản chính quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):……

Trụ sở:…………………………………………………………………...

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:……………………………………………………………………...………

Trụ sở của tổ chức: …………………………..………………………….      

Người đại diện:                                                                                     

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………       

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………….     

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....……….    

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ……………………..   

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.………………………………..       

Lý do giải thể: ………………………………………………………......       

Dự kiến thời điểm giải thể:………………………………………………..

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC(3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể.

 (2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối vớiđề nghị giải thểtổ chức tôn giáo,tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

                                                                                                       Mẫu A4

……… (1)

Số:……/QĐ- …(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

(3)… ngày …… tháng …… năm ……

                                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

_____________

………….(4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 10 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12                 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ ………………………………(5)……………………………….;

Xét đề nghị của………………………….……………………….………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho …………………………(6)                             

Trụ sở :…………………………………………………………………..

Cơ cấu tổ chức: …………………………………………………….……

Địa bàn hoạt động tôn giáo:…..…………………………………………

Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ ngày  ….. tháng…. năm … 

Điều 2. …….(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ đề nghị giải thể ngày … tháng … năm …. của tổ chức.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, …..

………(4)………

(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

 (5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

 (6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

6. Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

6.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của  Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

6.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức.

6.8. Lệ phí: Không có.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáohoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu B16, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017).

- Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc  giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo (Mẫu A4, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017).

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bị giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức có trách nhiệm thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số báo viết hoặc báo điện tử liên tiếp ở địa phương.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc và nộp lại cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các văn bản sau đây:

+ Bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Bản chính văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp.

+ Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

+ Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):……

Trụ sở:…………………………………………………………………...

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:……………………………………………………………………...………

Trụ sở của tổ chức: …………………………..………………………….      

Người đại diện:                                                                                     

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………       

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………….     

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....……….    

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ……………………..   

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.………………………………..       

Lý do giải thể: ………………………………………………………......       

Dự kiến thời điểm giải thể:………………………………………………..

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC(3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể.

 (2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối vớiđề nghị giải thểtổ chức tôn giáo,tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

                                                                                                          Mẫu A4

……… (1)

Số:……/QĐ- …(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

(3)… ngày …… tháng …… năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

____________

………….(4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 10 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12                 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ ………………………………(5)……………………………….;

Xét đề nghị của………………………….……………………….………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho …………………………(6)                             

Trụ sở :…………………………………………………………………..

Cơ cấu tổ chức: …………………………………………………….……

Địa bàn hoạt động tôn giáo:…..…………………………………………

Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ ngày  ….. tháng…. năm … 

Điều 2. …….(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ đề nghị giải thể ngày … tháng … năm …. của tổ chức.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, …..

………(4)………

(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

 (5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

 (6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

7. Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

7.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh khi sửa đổi hiến chương gửi văn bản đăng ký đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần), chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (văn bản).

7.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được sửa đổi hiến chương.

7.8. Lệ phí: Không có.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký sửa đổi hiến chương (Mẫu B10, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ

Sửa đổi hiến chương

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):..……………..……………………..

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:……………………………………………

Đăng ký sửa đổi hiến chương với các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi:

…………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Lý do sửa đổi:

……………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………

Văn bản kèm theo: Hiến chương sửa đổi.

TM. TỔ CHỨC

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc sửa đổi hiến chương củatổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

8. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

8.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích gửi văn bản đăng ký đến Sở Nội vụ nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đăng ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

8.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

8.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích.

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký.

8.8. Lệ phí: Không có.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích (Mẫu B22, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

8.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12  năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức (chữ in hoa):….………………... (3) …………………….                           

Trụ sở: ….……………………………………………………………….………….

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Họ và tên người được thuyên chuyển:………………………………….…….……

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………………….……

Chức vụ: ……………………..; Phẩm vị:……………………………....…………..

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………….……...

…………………………………………………………….……………………..                   

…………………………………………………………….……………..                               

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: ……..…………..

…………………………………………………………….……………..                               

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến:…………..

…………………………………………………………….……………..                               

Thời điểm dự kiến thuyên chuyển: …………….………………………..

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

9. Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

9.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ sơ đề nghị đên Sở Nội vụ nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

9.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;

+ Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

9.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người đại diện của nhóm người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

9.8. Lệ phí: Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Mẫu B36, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B36

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài

cư trú hợp pháp tại Việt Nam

___________________

Kính gửi: ……….(2)……….

Người đại diện:

Họ và tên: ……….…Tên gọi khác: …..……Năm sinh: ………           

Quốc tịch: ……………Tôn giáo: ………………………………           

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Namvới các nội dung sau:

Lý do: ......………………………………………………………………

Nội dung sinh hoạt tôn giáo: ......……………............................................

Thời gian: ...………………………………………………………………

Cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo: ….....................

Số lượng người tham gia: ………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

 (2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

10. Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện tôn giáo ở một tỉnh   

10.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

10.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);

+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

10.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

 11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo.

11.8. Lệ phí: Không.

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo (Mẫu B37, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

                                                                                             Mẫu B37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện

hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

___________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức (chữ in hoa):…. .………………….(3).....................................

Trụ sở:…………………………………………………………………….

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện …(4)… với các nội dung sau:

Tên tổ chức, cá nhân được mời: ………………(5)……...………………

Mục đích:………………………………….......…………………………..

Nội dung các hoạt động:…………….......………………………………

Thời gian tổ chức:…………………...………………………………........

Địa điểmtổ chức: ………………………………………………………..........

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2)Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động quốc tế về tôn giáo hoặc hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(4) Hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.

(5) Đối với tổ chức được mời cần nêu rõ: Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì; đối với cá nhân được mời cần nêu rõ: Họ và tên; tên gọi khác, năm sinh, quốc tịch, tôn giáo (nếu có).

  

         11. Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

11.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ nơi dự kiến giảng đạo.

- Bước 2: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) vụ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của  Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

11.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);

+ Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài;

+ Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

11.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo.

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo.

11.8. Lệ phí: Không.

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo (Mẫu B38, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài phải tôn trọng quy định của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

___________

Kính gửi: …………………(2)………………

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………………………...............

Trụ sở:…………………………………………………………………….

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo với các nội dung sau:

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành được mời………………..Năm sinh...…

Quốc tịch:…………………………Tôn giáo:…………………………….

Thuộc tổ chức tôn giáo:…………………………………………………

Trụ sở tại:…………………………………………………………………

Mục đích mời: ……………………………………………………………

Nội dung các hoạt động: .............................................................................

Thời gian tổ chức:...………………………………………………………

Địa điểm tổ chức:........................……………………………....................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là ngườinước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

                                                                               TM. TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1)  Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

  12. Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

12.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước khi thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh, tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)  phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

12.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

12.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị (theo mẫu);

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

12.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh thay đổi tên của tổ chức.

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

12.8. Lệ phí: Không có.

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B11, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

_____________

Kính gửi:……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): …..……………………………...........

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:………………………………………………

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………       

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………......       

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....….....       

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………         

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp: ……………..…………………       

Nơi cư trú:.………………………………………………………...        

Đề nghị về việc thay đổi tên của tổ chức …(3) …  với các nội dung sau:

Lý do thay đổi:………………………………….……………………….      

Tên của tổ chức …………………(3) trước khi thay đổi:…………...........     

Tên giao dịch quốc tế trước khi thay đổi (nếu có): ……………………..     

Tên của tổ chức…………………………(3) sau khi thay đổi:…………..      

Tên giao dịch quốc tế sau khi thay đổi (nếu có): ……………………….     

Dự kiến thời điểm thay đổi:…..………………………….………….......      

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC

(Chữ ký, dấu)

                                                                                                                    

           (1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc đề nghị thay đổi tên củatổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối vớiviệc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

13. Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

13.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Trước khi thay đổi trụ sở, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ tại nơi có trụ sở mới.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3:

 + Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)  phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

13.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

13.3. Thành phần, số lượng văn bản:

a. Thành phần văn bản: (theo mẫu).

b. Số lượng văn bản: 01 văn bản.

13.4. Thời gian giải quyết: Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thay đổi trụ sở của tổ chức.

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền  quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ .

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

13.8. Lệ phí: Không.

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B12, phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,  tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức (chữ in hoa):...............(3)…. ……………………………... 

Người đại diện:                                                                                     

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:……………       

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………......       

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....….....       

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………         

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp: ……………..…………………       

Nơi cư trú:.………………………………………………………...        

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức …(3) …với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: ………………………………………………………….      

Trụ sở của tổ chứctrước khi thay đổi:……………………………...……     

Trụ sở của tổ chứcsau khi thay đổi:…………...…………………...……     

Dự kiến thời điểm thay đổi: …………………….………………………      

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc củatổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ  ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

14. Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

14.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

14.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký: (theo mẫu).

          b. Số lượng hồ sơ:          01 bộ.

14.4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền  quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

14.8. Lệ phí: Không.

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu B127, Phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,  tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………………………….. (3) ...............................

Trụ sở: .............................................................................................................

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:

Tên lớp: ..................................................................................................................

Địa điểm mở lớp: ..................................................................................................

Lý do mở lớp: ........................................................................................................

Thời gian học: ........................................................................................................

Nội dung học: .......................................................................................................

Thành phần, số lượng tham dự: .............................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; danh sách giảng viên.

  

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi mở lớp.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

15. Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

15.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh trước khi tổ chức đại hội gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ (nếu cần), chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

15.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị (theo mẫu);

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;

+ Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

15.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh tổ chức đại hội.

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức đại hội.

15.8. Lệ phí: Không có.

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đề nghị về việc tổ chức đại hội (Mẫu B33, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ

Về việc tổ chức đại hội

_________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………….………(3)………………...........

Trụ sở: ……………………………………………………………………

Đề nghị về việc tổ chức đại hội với các nội dung sau:

Lý do tổ chức: ……………………………………………….....................

Nội dung: ………………………………………………............................

Thời gian: ………………………………………………...........................

Địa điểm: ………………………………………………............................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).

TM. TỔ CHỨC (3)

(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáocó địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chứctôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

 (3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

16. Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

16.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp, đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh, chức sắc, chức việc, nhà tu hành gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơ chấp thuận hoặc không chấp thuận  về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp, đã đăng ký. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

16.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

16.3. Thành phần, số lượng văn bản:

a. Thành phần văn bản: (theo mẫu).

b. Số lượng văn bản: 01 bộ

16.4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp, đã đăng ký

16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền  quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp, đã đăng ký.

16.8. Lệ phí: Không.

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký (Mẫu B35, Phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số: 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

 - Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: (2)…….……………………………

Họ và tên người đề nghị: ...................................................................................

Chức vụ, phẩm vị: ............................................................................................

Địa bàn phụ trách: ..............................................................................................

Thuộc tổ chức...(3): .............................................................................................

Trụ sở: ........................................................................................................

Đăng ký giảng đạo …(4)… với các nội dung sau:

Lý do: ...............................................................................................................

Thời gian: .................................................................................................

Địa điểm thực hiện: ...........................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1) Địa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến giảng đạo đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

                                      

17. Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

17.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc nhiều tỉnh, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

17.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

17.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiêu huyện thuộc một tỉnh hoặc nhiều tỉnh.

17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền  quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

17.8. Lệ phí: Không.

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký (Mẫu B34 phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B34

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………………………… (3) ............................

Trụ sở: ....................................................................................................................

Đề nghị về việc tổ chức cuộc lễ …(4)… với các nội dung sau:

Tên cuộc lễ: .........................................................................................................

Người chủ trì: ......................................................................................................  

Nội dung: ............................................................................................................

Thời gian thực hiện: ..............................................................................................

Địa điểm thực hiện: ............................................................................................

Quy mô: ..................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ.

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

(4) Cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

 

 18. Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

18.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi bổ nhiệm, bầu cử, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3.

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

18.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký (theo mẫu).

+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiên bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

18.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

18.8. Lệ phí: Không.

18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B19 phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017.

18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử  làm chức việc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số: 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

 - Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

          - Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu:B19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………….. (3) ...................................................

Trụ sở: ...........................................................................................................

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc với các nội dung sau: .......

TT

Họ và tên người được dự kiến bổnhiệm, bầu cử, suy cử

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Chức vụ trước và sau khi được bổnhiệm, bầu cử, suy cử

Địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Trước

Sau

Trước

Sau

Trước

Sau

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

  

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

                 (1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

          19.  Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

19.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh, trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Nội vụ.

- Bước 2: Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: Công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 3: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

19.2.  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký (theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;

+ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

19.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.

19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.

19.8. Lệ phí: Không có.

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc (Mẫu B19, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

          - Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

_____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức (chữ in hoa) : …………(3)…………………………………

Trụ sở: …………………………………………………………………..

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc với các nội dung sau:      

TT

Họ và tên

người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Chức vụ trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Trước

Sau

Trước

Sau

Trước

Sau

1

2

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

20. Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

 20.1. Trình tự thực hiện:

Kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh gửi văn bản thông báo về việc thay đổi trụ sở đến Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Nội vụ nơi đặt trụ sở cũ.

20.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức trước và sau khi thay đổi;

+ Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

20.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh thay đổi trụ sở của tổ chức.

20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ban Tôn giáo Chính phủ và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nơi đặt trụ sở cũ.

20.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) về việc tiếp nhận thông báo.

Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ lưu hồ sơ để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

20.8. Lệ phí: Không có.

20.9.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Nội dung văn bản thông báo theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

20.10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

20.11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

21. Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của Hiến chương của tổ chức

21 .1. Trình tự thực hiện:

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bị giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp gửi văn bản thông báo đến Sở Nội vụ.

21.2.  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

21.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

21.5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) về việc tiếp nhận thông báo.

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)  tỉnh để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

21.8.  Lệ phí: Không có.

21.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B17, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh bị giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

____________

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo (chữ in hoa): ……………………………..(3) ……………..……..…

Trụ sở của tổ chức:………………………………………………………      

Thông báo về việc đã giải thể …..(4) ……với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:.. …………… …………    

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:……..……….………     

Người đại diện:

Họ và tên:………………………………… Năm sinh:…..………        

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………      

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....……         

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ……………………     

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.………………………..……….      

Thời điểm giải thể:……………………………………………………….      

Giải thể theo văn bản số…… ngày…... tháng…... năm ….. của ………(2) ……… về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC (3)

(Chữ  ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với thông báo giải thểtổ chức tôn giáotrực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với thông báo giải thể tổ chức tôn giáotrực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên của tổ chức có trách nhiệm thông báo việc giải thể.

(4) Tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

22. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

22.1. Trình tự thực hiện:

Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi văn bản thông báo đến Sở Nội vụ nơi tổ chức quyên góp.

22.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

22.3. Thành phần, số lượng văn bản:

a. Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

22.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hợp lệ

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.

22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền  tiếp nhận thông báo: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản xác nhận của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) về việc tiếp nhận thông báo.

Văn bản thông báo được lưu lại tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các nội dung văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

22.8. Lệ phí: Không.

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tổ chức quyên góp (Mẫu B47 phụ lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017.

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) nơi tổ chức quyên góp.

- Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội.

 -  Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số : 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016)

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng,  tôn giáo. 

- Quyết định số16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh  ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mẫu B47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên (chữ in hoa): …………………………………(3)............................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Người đại diện:.....................................................................................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..........................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): .............................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.......................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Mục đích quyên góp: ........................................................................................

Địa bàn tổ chức quyên góp: ..................................................................................

Cách thức quyên góp: .............................................................................................

Thời gian thực hiện quyên góp: ............................................................................. Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp: .................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ ký, dấu)

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.