5. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
Người đăng: Sở Nội Vụ Quảng Nam .Ngày đăng: 22/05/2019 .Lượt xem: 1361 lượt.

1. Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

          1.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong nộp hồ sơ tại Hội Cựu TNXP tỉnh

- Bước 2: Hội Cựu TNXP cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình UBND tỉnh.

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (đối với trường hợp có đủ hồ sơ) hoặc trả lời bằng văn bản (đối với trường hợp không đủ hồ sơ).

- Bước 4: UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

- Bước 5: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh để nhận kết quả.

1.2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong gửi hồ sơ trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh. Hội Cựu TNXP cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi Sở Nội vụ qua Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

-     Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

-   Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Hội Cựu TNXP tỉnh.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nội vụ.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

1.8. Lệ phí: Không có.

1.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-   Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

          - Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu (Điều 4 Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11).

2. Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

2.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 2: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể.

- Bước 3: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

2.2. Cách thức thực hiện

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lập hồ sơ gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ qua Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

-     Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

-     Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

-     Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

+ Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

+ Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

- Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b)     Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nội vụ.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  tỉnh trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

2.8. Lệ phí: Không có.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

2.11. Căn cứ pháp Lý của thủ tục hành chính

-        Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của. Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

-        Thông tư số 11/2011/TT- BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9).


3. Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

3.1. Trình tự thực hiện

-      Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

-      Bước 2: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

-      Bước 3: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

3.2. Cách thức thực hiện

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có nhu cầu thành lập tổ chức thanh niên xung phong lập hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ quaTrung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính. (Địa chỉ 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3815814).

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a)   Thành phần hồ sơ:

-      Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

-      Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

-      Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:

+ Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).

- Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.

-       Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Nội vụ.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

3.8. Lệ phí: Không có.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thông tư số 11/2011/TT- BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đổi với thanh niên xung phong.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
4. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Các tin cũ hơn:
6. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ
7. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
8. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
9. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1, LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
3, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO
4, LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ