Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1529 items in 77 pages
1 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 2801/BC-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 171 lượt / Tải về: 49 lượt

Số: 2801/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
30/12/2019
2 Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: 12345 ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 771 lượt / Tải về: 805 lượt

Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
16/01/2020
3 Quyết định Phê duyệt bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên cán sự chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: số: 94/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 889 lượt / Tải về: 687 lượt

số: 94/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên cán sự chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
09/01/2020
4 Tài liệu hội nghị (Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam)
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 259 lượt / Tải về: 84 lượt

Tài liệu phục vụ hội nghị (Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam). Đè nghị quý đại biểu tải về nghiên cứu và in làm tài liệu tại hội nghị.
09/01/2020
5 Về việc chiêu sinh các khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý
Số/Ký hiệu: Số: 40/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 293 lượt / Tải về: 122 lượt

Số: 40/SNV-CCVC về việc chiêu sinh các khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý
07/01/2020
6 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh năm 2020
Số/Ký hiệu: 33/GM-SNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 316 lượt / Tải về: 67 lượt

Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh năm 2020
06/01/2020
7 V/v báo cáo nhu cầu và tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức; hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Số/Ký hiệu: Số:24/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 496 lượt / Tải về: 333 lượt

Số:24/SNV-CCVC V/v báo cáo nhu cầu và tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức; hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
06/01/2020
8 Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 37/TB-HĐT ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1880 lượt / Tải về: 1766 lượt

Số: 37/TB-HĐT Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
03/01/2020
9 Công văn điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 02/SNV-VP ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 394 lượt / Tải về: 59 lượt

Công văn điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
02/01/2020
10 Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam (Dành để góp ý)
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: UBND tỉnh
Đã xem: 307 lượt / Tải về: 104 lượt

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
02/01/2020
11 Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 159/HĐT ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1728 lượt / Tải về: 1098 lượt

Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019
31/12/2019
12 Kê hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 2751/KH-SNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 551 lượt / Tải về: 93 lượt

Kê hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
25/12/2019
13 Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 1234 ; Người ký: Sở Nội Vụ
Đã xem: 561 lượt / Tải về: 135 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020
24/12/2019
14 Phụ lục báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Số/Ký hiệu: Số: 2687 /SNV-TCBC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 702 lượt / Tải về: 291 lượt

Số: 2687 /SNV-TCBC V/v báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Phụ lục kèm theo)
18/12/2019
15 V/v thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 2692/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2172 lượt / Tải về: 1704 lượt

Số: 2692/SNV-CCVC V/v thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
18/12/2019
16 V/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 01/2019/TT-BNV và thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: Số: 2672/SNV-CCVTLT ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 412 lượt / Tải về: 138 lượt

Số: 2672/SNV-CCVTLT V/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 01/2019/TT-BNV và thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
17/12/2019
17 V/v thực hiện báo cáo thống kê văn thư lưu trữ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 2675/SNV-CCVTLT ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 370 lượt / Tải về: 77 lượt

Số: 2675/SNV-CCVTLT V/v thực hiện báo cáo thống kê văn thư lưu trữ năm 2019
17/12/2019
18 Biểu mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (theo Công văn số 2658 ngày 13 tháng 12 năm 2019)
Số/Ký hiệu: số: 2658/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 470 lượt / Tải về: 179 lượt

Số: 2658/SNV-CCVC Biểu mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (theo Công văn số 2658 ngày 13 tháng 12 năm 2019)
13/12/2019
19 V/v báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 2633 /SNV-TCBC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 376 lượt / Tải về: 127 lượt

Số: 2633 /SNV-TCBC V/v báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội năm 2019
11/12/2019
20 V/v nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 2510 /SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2276 lượt / Tải về: 1669 lượt

Số: 2510 /SNV-CCVC V/v nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
25/11/2019

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ