Thi đua khen thưởng
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Công văn số 906 /SNV-BTĐKT ngày 07/7/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 906 /SNV-BTĐKT ; Người ký: Trịnh Thị Minh Xuân
Đã xem: 3168 lượt / Tải về: 161 lượt

Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
07/07/2016
2 Hướng dẫn số 81/HD-BTĐKT ngày 08/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
Số/Ký hiệu: 81/HD-BTĐKT ; Người ký: Trịnh Thị Minh Xuân
Đã xem: 2455 lượt / Tải về: 69 lượt

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
08/03/2016
3 Hướng dẫn số 779 /HD-SNV ngày 17/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 779/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4826 lượt / Tải về: 926 lượt

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
17/07/2015
4 Hướng dẫn xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 359/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Phước Tuân
Đã xem: 8632 lượt / Tải về: 920 lượt

Hướng dẫn số 359/HD-SNV ngày 26/4/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
26/04/2013
5 Công văn số 4643/UBND-NC ngày ban hành 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng khen thưởng
Số/Ký hiệu: 4643/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2989 lượt / Tải về: 154 lượt

Công văn số 4643/UBND-NC ngày ban hành 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng khen thưởng
03/12/2012
6 Bộ hồ sơ thủ tục Thi đua-Khen thưởng
Số/Ký hiệu: Bộ thủ tục Thi đua-Khen thưởng ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 8792 lượt / Tải về: 2219 lượt

Bộ hồ sơ thủ tục Thi đua-Khen thưởng
27/11/2012
7 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ban hành ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 39/2012/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 17052 lượt / Tải về: 2998 lượt

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ban hành ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Thi đua, khen thưởng
27/04/2012
8 Hướng dẫn số 391/HD-SNV ban hành ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 391/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4054 lượt / Tải về: 317 lượt

Hướng dẫn số 391/HD-SNV ban hành ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
20/06/2011
9 Hướng dẫn số 25/HD-TĐKT ban hành ngày 14/6/2011 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh
Số/Ký hiệu: 25/HD-TĐKT ; Người ký: HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
Đã xem: 5629 lượt / Tải về: 408 lượt

Hướng dẫn số 25/HD-TĐKT ban hành ngày 14/6/2011 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh
14/06/2011
10 Thông tư số 71/2011/TT-BTC ban hành ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 71/2011/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 17625 lượt / Tải về: 3899 lượt

Thông tư số 71/2011/TT-BTC ban hành ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
24/05/2011
11 Thông tư số 02/2011/TT-BNV ban hành ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 02/2011/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 15497 lượt / Tải về: 3730 lượt

Thông tư số 02/2011/TT-BNV ban hành ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
24/01/2011
12 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 25/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 7808 lượt / Tải về: 970 lượt

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
29/10/2010
13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 42/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 52613 lượt / Tải về: 14366 lượt

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
15/04/2010
14 Luật Thi đua - Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 15/2003/QH11 ; Người ký: Nguyễn Văn An
Đã xem: 14038 lượt / Tải về: 2237 lượt

Luật Thi đua - Khen thưởng
26/11/2003