Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
41 Vũ Bùi Công Vũ
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0983 876 525
3 833557

congvuqn@gmail.com
42 Phương Trần Thị Hà Phương
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0905 597 066
3 833557

phuongsnv@gmail.com
43 Cúc Nguyễn Thị Cúc
Chánh Thanh tra
Thanh tra sở
0905 491 709
3838515

cucnguyensnv@gmail.com
44 Cảnh Đinh Tất Cảnh
Phó Chánh Thanh tra Sở
Thanh tra sở
0393 366 994
3 838515

dinhtatcanhsnv@gmail.com
45 Hương Võ Thị Thu Hương
Thanh tra viên
Thanh tra sở
0982 030 604
3 838515

huongsnv@gmail.com
46 Trinh Phạm Thị Lan Trinh
Thanh tra viên
Thanh tra sở
0767 078 909
3 838515

lantrinhsnv@gmail.com
47 Huân Võ Nguyên Huân
Trưởng phòng
Phòng Thi đua – Khen thưởng
0985 007 717
3 834456

vonguyenhuan@yahoo.com
48 Anh Đặng Thị Kim Anh
Phó Trưởng phòng
Phòng Thi đua – Khen thưởng
0977 673 405
3 852751

dangkimanh1408@gmail.com
49 Mẫn Trần Thị Mẫn
Chuyên viên
Phòng Thi đua – Khen thưởng
0905 951 390
3 852751

thanhhuyen26042006@gmail.com
50 Thắng Nguyễn Hồng Thắng
Chuyên viên
Phòng Thi đua – Khen thưởng
0918 224 276
3852751

nguyenhongthangsnv@gmail.com
51 Thắm Châu Thị Hồng Thắm
Cán sự
Phòng Thi đua – Khen thưởng
0886 313539
3 852751

hongtham@yahoo.com.vn
52 Anh Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viên
Phòng Thi đua – Khen thưởng
0349822421
3852751

anhntl4@quangnam.gov.vn
53 Nhung Trương Thị Thanh Nhung
Chuyên viên
Phòng Thi đua – Khen thưởng
0708986571
3852751

nhungttt2@quangnam.gov.vn
54 Thư Nguyễn Thị Anh Thư
Trưởng phòng
Phòng Văn thư – Lưu trữ
0905 023 415
3 813 817

athuqnam@yahoo.com.vn
55 Nguyệt Nguyễn Thị Nguyệt
Phó Trưởng phòng
Phòng Văn thư – Lưu trữ
0982 197 001
3811097

nguyetsnv70@gmail.com
56 Oanh Trần Thị Oanh
Chuyên viên
Phòng Văn thư – Lưu trữ
0935 822 359
3811097

oanhttltqnam@gmail.com
57 Thảo Lê Thị Phương Thảo
Chuyên viên
Phòng Văn thư – Lưu trữ
0905 141 161
3 811 097

thaolevn2013@yahoo.com
58 Hưng Trần Minh Hưng
Chuyên viên
Phòng Văn thư – Lưu trữ
0977684415
3811097

minhhung8291@gmail.com
59 Vy Nguyễn Thị Hàn Vy
Chuyên viên
Phòng Văn thư – Lưu trữ
0976 214 954
3811097

hanvyvtlt@gmail.com
60 Vĩnh Mai Quang Vĩnh
Trưởng Ban
Ban Tôn giáo
0905429438