Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Ý Nguyễn Cao Ý
Chuyên viên
Phòng Tổ chức, biên chế
0988 753 753
3 813055

caoynguyen@gmail.com
22 Thơm Trần Thị Thơm
Chuyên viên
Phòng Tổ chức, biên chế
0934997017
3 813055

thomtt109@gmail.com
23 Tiên Phạm Phan Hòa Tiên
Chuyên viên
Phòng Tổ chức, biên chế
0935808486
3 813055

hoatien1992@gmail.com
24 Lý Bùi Văn Lý
Trưởng phòng
Phòng Công chức, viên chức
0903 559 799
3 852383

vanlysnv@gmail.com
25 Tâm Đỗ Văn Tâm
Phó Trưởng phòng
Phòng Công chức, viên chức
0935 508 509
3 852397

tamnlclc@gmail.com
26 Thủy Nguyễn Thị Thủy
Phó Trưởng phòng
Phòng Công chức, viên chức
0977 761 447
3852397

nhuthuynvqnam@gmail.com
27 Thủy Trương Thị Thanh Thủy
Chuyên viên
Phòng Công chức, viên chức
0934 798 895
3810435

truongthithanhthuy3108@gmail.com
28 Hơn Trương Thị Hơn
Chuyên viên
Phòng Công chức, viên chức
0935279409
3810435

truonghonhon@gmail.com
29 Phượng Trương Thị Phượng
Chuyên viên
Phòng Công chức, viên chức
0909184770
3810435

phuongqn102@gmail.com
30 Quốc Trần Việt Quốc
Chuyên viên
Phòng Công chức, viên chức
0905441767
3810435

31 Trinh Phạm Thị Việt Trinh
Chuyên viên
Phòng Công chức, viên chức
0327626584
3 810435

trinhptv@quangnam.gov.vn
32 Chương Thái Văn Chương
Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0913 421 207
3 810933

chuongsnvqnam@gmail.com
33 Thống Nguyễn Cao Thống
Phó Trưởng phòng
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0905 492 775
3 810032

thongsnv@gmail.com
34 Á Bùi Viết Á
Chuyên viên
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0983 725 353
3 810032

vietasnv@gmail.com
35 Thiên Phạm Thị Thiên
Chuyên viên
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0985 913 775
3 810032

thienthienk29@gmail.com
36 Duyên Lê Thị Thu Duyên
Chuyên viên
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0963215264
3 810032

duyenthu0809@gmail.com
37 Giang Nguyễn Trương Hà Giang
Chuyên viên
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
0983407152
3810032

38 Kiên Trần Trung Kiên
Trưởng phòng
Phòng Cải cách hành chính
0942 007 102
3855255

trantrungkiensnv@gmail.com
39 Đức Nguyễn Văn Nhật Đức
Phó Trưởng phòng
Phòng Cải cách hành chính
0913 419 359
3 833557

nhatduc1972@gmail.com
40 Thảo Nguyễn Phan Nguyên Thảo
Chuyên viên
Phòng Cải cách hành chính
0982 005 135
3 833557

thaonguyensnv@gmail.com