Tặng thưởng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc theo chuyên đề cho tập thể
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1700 lượt.

1. Trình tự thực hiện:
a. Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Bước 2: Nộp hồ sơ về Ban Thi đua + Khen thưởng.

b. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
- Bước 2: Ban Thi đua – Khen thưởng nghiên cứu thẩm tra hồ sơ.
- Bước 3: Ban Thi đua – Khen thưởng dự thảo Văn bản trình Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định tại Phòng Hành chính - Tổ chức + Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc bằng đường bưu điện chuyển đến cho tổ chức, cá nhân được khen thưởng. Tổ chức nhận Cờ tại Ban Thi đua – Khen thưởng Quảng Nam.

2. Cách thức thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Ban Thi đua – Khen thưởng Quảng Nam (qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng, số 10 - Trần Hưng Đạo - Tp Tam Kỳ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của cấp trình khen thưởng (Mẫu số 1)
- Trích biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (của cấp trình) (Mẫu số 2).
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đối với tập thể : Mẫu số 3A
- Văn bản hiệp y của cơ quan, địa phương có liên quan

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:
Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình của cấp trình khen thưởng (Mẫu số 1);
- Trích biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (của cấp trình) (Mẫu số 2).
- Báo cáo thành tích tập thể có thành tích theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (mẫu 3A)
(Theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 28/11/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành danh mục hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam).
9. Phí, lệ phí: không
10. Yêu cầu, điều kiện: không
11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003.
- Nghị định số 42/2010/NĐ+CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.
- Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 28/11/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ban hành danh mục hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của Ban TĐ – KT thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam).

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước