Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1456 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận, xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3:

+ Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra hồ sơ. Trình UBND tỉnh.

+ UBND tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đăng ký dòng tu, tu việc hoặc các hình thức tu hành tập thể. Trường hợp từ chối cấp đăng ký thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký (theo mẫu B10).

- Danh sách tu sĩ.

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.

- Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của UBND cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

+  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác chưa được cấp hoạt động ở Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Ban Tôn giáo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác hoặc văn bản trả lời không cấp chứng nhận đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác .

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phí, lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về  ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục quỹ tự giải thể
Thủ tục đổi tên quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
    
1   2