Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo không nhằm mục đích phục vụ lễ nghi tôn giáo, có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/05/2013 .Lượt xem: 1482 lượt.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, chức sắc tôn giáo hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
- Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ
- Bước 3: Ban Tôn giáo thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành cấp đăng ký theo quy định.
- Bước 4: Tổ chức, chức sắc tôn giáo đến nhận kết quả tại Ban Tôn giáo theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Ban Tôn giáo Quảng Nam (số 01 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký theo mẫu;
- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;
- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.

b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận.
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo (Theo mẫu M3 ban hành kèm theo Công văn số số 494/TGCP ngày 28/6/2005 V/v Phát hành biểu mẫu hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ)
9. Phí, lệ phí: Không
10. Yêu cầu, điều kiện: Không
11. Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11, ngày 18/6/2004 của Uỷ ban Thừơng vụ Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục quỹ tự giải thể
Thủ tục đổi tên quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
    
1   2