Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/05/2013 .Lượt xem: 1354 lượt.

Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ.

Bước 2. Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3. Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; nếu không đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức biết, nêu rõ lý do.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Nội vụ (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả). Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 0510.3.811843.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:
       - Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ.

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nháp, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có)

- Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ.

- Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thẩm định, trình UBND tỉnh

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị hợp nhất quỹ (Mẫu 12).

+ Đơn đề nghị sáp nhập quỹ (Mẫu 13).

+ Đơn đề nghị chia quỹ (Mẫu 11).

+ Đơn đề nghị tách quỹ (Mẫu 10).

- Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

+ Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/202/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước