Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/05/2013 .Lượt xem: 1636 lượt.

1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Sở Nội vụ
- Bước 2. Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Viết giấy biên nhận hồ sơ.
- Bước 3. Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ.
- Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ.
- Bước 5. UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập tổ chức sự nghiệp.
- Bước 6. Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Nội vụ. Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 05103811843.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình về Đề án tổ chức lại tổ chức sự nghiệp, cần nêu rõ:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý phải tổ chức lại (Nội dung chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoặc quy định của pháp luật).
+ Những nội dung chính của Đề án hoặc những nhiệm vụ chủ yếu: xây dựng phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan; quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện phương án.
+ Ý kiến của cơ quan có liên quan.
- Đề án tổ chức lại, cần nêu:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn về tổ chức lại.
+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ.
+ Loại hình tổ chức sau khi tổ chức lại.
+ Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự.
+ Điều kiện cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hoạt động.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
- Các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tổ chức lại đơn vị.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
- Bản sao Quyết định thành lập.
- Dự thảo Quyết định về tổ chức lại (kèm đĩa vi tính).

b. Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn tất thủ tục thẩm định và chuyển hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Tên mẫu đơn, tờ khai: không
9. Phí, lệ phí: Không
10. Yêu cầu, điều kiện: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 83/2006//NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục quỹ tự giải thể
Thủ tục đổi tên quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
    
1   2