Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 21/05/2013 .Lượt xem: 2081 lượt.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Sở Nội vụ.

Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.Viết giấy biên nhận hồ sơ.
- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; nếu không đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức biết, nêu rõ lý do.
Bước 4: Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ.
Bước 5: UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập tổ chức sự nghiệp.
- Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ.

2. Cách thức thực hiện:

N
ộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Nội vụ. Địa chỉ: số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ. Số điện thoại: 05103811843.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, cần nêu rõ:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức (Nội dung chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh hoặc quy định của pháp luật).
+ Những nội dung chính của Đề án (những nhiệm vụ chủ yếu)
+ Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.
(Tờ trình phải do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền đề nghị thành lập tổ chức và đóng dấu theo quy định)
- Đề án thành lập tổ chức sự nghiệp cần nêu rõ:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức.  
+ Mục tiêu, chức năng, nhịêm vụ của tổ chức.  
+ Loại hình của tổ chức cần thành lập (đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; sự nghịêp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên).  
+ Cơ cấu của tổ chức cần thành lập.  
+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm cho tổ chức cần thành lập hoạt động; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức.  
+ Phương án thành lập và lộ trình hoạt động của tổ chức.  
+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức.
- Loại văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tổ chức loại hình đơn vị sự nghiệp này (nếu có).
- Dự thảo Quyết định thành lập tổ chức; dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức.
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức.
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 
 02 (bộ), xếp theo thứ tự như trên 

4.
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn tất văn bản thẩm định và chuyển hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
9. Lệ phí: không
10. Yêu cầu, điều kiện: không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2006//NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục quỹ tự giải thể
Thủ tục đổi tên quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
    
1   2