Giải quyết (chấp thuận, hoặc không chấp thuận) việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước
Người đăng: Sở Nội vụ .Ngày đăng: 02/07/2015 .Lượt xem: 608 lượt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện cơ sở tín ngưỡng gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bước 2: Ban Tôn giáo xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3:

+ Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh.

+ UBND tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lễ hội (hoặc ủy quyền cho cho Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc thông qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị về việc tổ chức lễ hội (theo mẫu).

- Danh sách Ban Tổ chức lễ hội.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở tín ngưỡng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng (theo mẫu B3, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

- Lệ phí: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm không phải nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội trong văn bản đề nghị.

- Căn cứ pháp lý :

+ Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

+ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày  25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

+ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về  ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục quỹ tự giải thể
Thủ tục đổi tên quỹ
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
    
1   2